Veel gestelde vragen


Definities

INZETPERIODE

Dit is de  periode tussen afroep en afmelding door TenneT.
De exacte definitie is vastgelegd in het contract met TenneT en staat beschreven in het reglement.

WIE IS TENNET?

TenneT is een Nederlands staatsbedrijf. Zij heeft de wettelijke taak om het landelijk transportnet te beheren en het elektriciteitstransport over dit net in goede banen te leiden.

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. TenneT beheert het gehele hoogspanningsnet in Nederland en in Duitsland het hoogspanningsnet van de Noordzee tot aan de Alpen. Met 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoort TenneT tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Haar focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie.

Zie ook de kaart van het transportnet, dat onder beheer van TenneT valt.

Financieel

WORDEN AAN HET NET TERUGGELEVERDE KWH VERGOED?

Na elke afroep krijgt u een variabele vergoeding, waaruit de brandstofkosten van de noodstroomvoorziening kunnen worden betaald. Bovendien hoeft u de opgewekte kWh niet in te kopen. Dit bespaart inkoopkosten.

De teruggeleverde energie kan vergoed worden, maar dit hangt af van het leveringscontract met uw elektriciteitsleverancier. De teruggeleverde elektriciteit bedraagt statistisch per gecontracteerde MW maximaal 0- 12 MWh. Hiervoor krijg u normaal gesproken maximaal ongeveer €0,- – €800,- per jaar terug. Door de eigen belasting van het bedrijf zal dit nog minder zijn. In verhouding tot de beschikbaarheidsvergoeding levert het maar weinig op.

FACTURATIESCHEMA

De beschikbaarheidsvergoeding wordt per kwartaal op voorschotbasis, aan de deelnemers uitbetaald op basis van het geleverde vermogen.  Aan het eind van het jaar vindrt de definitieve afrekening plaats.

De jaarlijkse afrekening gebeurt op basis van de comptabele meetdata.

 

VOOR WIE ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN BIJ OPZEGGING DOOR EEN DEELNEMER?

Door een tussentijdse opzegging door een pooldeelnemer kan NL Noodvermogenpool eventueel niet voldoen aan de contractuele verplichtingen jegens TenneT. Eventuele boetes voor zover verwijtbaar aan en te verhalen op de deelnemer worden in rekening gebracht.

NL Noodvermogenpool contracteert meer vermogen bij deelnemers dan de contractafspraak met TenneT, om hiermee in voorkomende gevallen de schade te beperken.

 

KAN DE OPBRENGST WORDEN GEBUDGETTEERD?

Praktisch is er geen enkel probleem. De zekerheid is groter dan bijvoorbeeld het normale budget voor de inkoop van energie. Budgetteren van inkomsten is dus wel zinvol. Daartoe kan desgewenst door NL Noodvermogenpool op de periodieke voorschotfactuur de kostenplaats en -soort worden vermeld.

Juridisch

WAT ZIJN VOOR MIJ DE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN UITTREDENDE DEELNEMERS?

In het reglement staat dat bij uittreding uit de pool de eventuele financiële consequenties voor rekening zijn van de uittreder, waarbij het uitgangspunt is, dat de rest van de pool geen nadeel ondervindt? Wat bedoelen we daarmee?

Normaal gesproken is er voor de andere deelnemers geen nadeel. Immers, een deelnemer kan zijn deelname aan de pool pas beëindigen als hij niet meer is ingedeeld in het gecontracteerd noodvermogen van TenneT, overmachtsituaties uitgesloten. Maar ook als hij wel hiervan deel zou uitmaken zal er alleen schade ontstaan als – door zijn uittreding – de pool niet meer aan zijn contractuele verplichtingen jegens TenneT kan voldoen. Door de gebruikelijke overcontractering is de kans hierop klein. Bovendien zullen anderen uw plaats kunnen innemen. Maar als dan toch schade voor de pool ontstaat dan is het in ieders belang dat de deelnemers “beveiligd’ worden tegen uittredende pooldeelnemers.

Maar het probleem doet zich waarschijnlijk niet voor. Onze grootste deelnemers zijn ziekenhuizen en waterleidingbedrijven en zij zijn wettelijk verplicht hun energievoorziening te zekeren. Zij zijn het type bedrijven, dat vrijwel nooit door faillissement zal verdwijnen.

HOE VERLOOPT DE JAARLIJKSE TENDERPROCEDURE?

Ieder kalenderjaar komt de vergoeding voor beschikbaarheidsstelling tot stand door een aanbesteding door TenneT in de maand juni. Daarbij wordt bekend welk vermogen er aan de pool voor het jaar daarop wordt gegund. Dit kan ook inhouden dat gedurende enig kalenderjaar  NL Noodvermogenpool niet of slechts gedeeltelijk actief is. In dat geval zijn zowel de kosten als de opbrengsten nihil. De pool blijft in dat geval gedurende een jaar passief voortbestaan en de deelnemers blijven aan de pool verbonden. De uitkomst voor alle aanbieders van noodvermogen in Nederland valt op het zelfde moment. Er zijn op dat moment dus ook geen alternatieven beschikbaar. NL Noodvermogenpool zal ieder jaar opnieuw meedoen aan de tender van TenneT en streven naar een maximale kans op gunning, een vergroting van de poolomvang en een optimaal financieel resultaat voor de deelnemers. Gezien de verhouding tussen vraag en aanbod van noodvermogen lijkt dit voorlopig geen probleem te zijn.

 

Organisatie

FACTURATIESCHEMA

De verdeling van de opbrengst geschiedt maandelijks op voorschotbasis en met een jaarlijkse afrekening.

Op voorschotbasis wordt het positief saldo, zoals gedefinieerd in het reglement, maandelijks pro rato verdeeld op basis van beschikbaar gesteld vermogen, binnen 2 weken na het einde van de maand. De jaarlijkse afrekening gebeurt op basis van de comptabele meetdata.

WAT IS NL NVP?

NL NVP staat voor NL Noodvermogenpool.